Hikaye

Amoritler: Bir İmparatorluğu Birleştiren Bronz Çağı İstilacıları

Amoritler: Bir İmparatorluğu Birleştiren Bronz Çağı İstilacıları


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

MÖ üçüncü binyılda, bir grup göçebe akıncı Suriye'deki dağlık anavatanlarından çıkıp Mezopotamya'ya saldırdı. olarak biliniyorlardı Martu veya Tidnum Sümerlere ve Amar Mısırlılara. Bu isimler 'batının' veya 'batı halkı' anlamına gelir. İçinde Yaratılış Kitabı 10:16, bu kişiler Amoritler, Kenan'ın torunları. Kutsal yazılar ayrıca Amorluların aralarında devasa şefler ve savaşçılar olduğunu belirtir. Amos 2:9, Amorluların büyüklüğünü ve gücünü sedir ağacıyla karşılaştırır. Sayılar 32:29-32, Amorlular, İsrailli casusların karşılaştığı “büyük boy” halklar arasındadır. Amorit şefi Og, şurada anlatılmaktadır: Tesniye 3:11 'devlerin bakiyesi' olarak. Akad dilinde hem Amorlular hem de Suriye, Amorluların bir tanrısı olan Amurru'nun adını almıştır. Amurru aynı zamanda Belu Sadi veya "Dağların Efendisi" olarak da bilinirken, ilahi eşi Belit-Seri "Çölün Hanımı" idi.

Amorlu Kralların Jebel Bishri Mezarları

MAR.TU'dan, MÖ 2550'ye tarihlenen Tell Farah'tan bir tablette bahsedilmektedir. MAR-TU/MAR-DU MÖ 24. yüzyılda ortaya çıkıyor Ebla Tabletleri hem bir coğrafi bölge hem de içinde yaşayanlar için bir isim olarak. Lönnqvist'e (2008) göre, bazı bilim adamları Amorluların anavatanını Palmyra ile Fırat Nehri arasında yer alan bir dağ bölgesi olan Jebel Bishri ile özellikle tanımlamışlardır. Benzer şekilde, Michael Astour (1992) da mar-du.ki (Ebla Tabletlerindeki Amorluların anavatanı) Jebel Bişri'ye. NS Mari metinleri Tunç Çağı boyunca Jebel Bishri'nin en az iki Amorlu kabilenin toprakları olduğunu açıkça belirtin: Suteanlar ve Yaminitler.

Doğu şehri Ar-Rakka Ar-Rakka Valiliği'nden Qasr al-Banat'a bakış ( CC BY-SA 3.0 )

Jebel Bishri'nin kuzey ve batı yamaçlarında 400'den fazla taş höyük (veya höyük) vardır. Höyük tarlaları, Amorluların nesiller boyu mezar yerleriydi ve birçoğu yüzyıllar boyunca kullanıldı. Örneğin, Ristvet (2015) Tor Rahum Cairns 1900 ve 1600 M.Ö. Silver'a (2014) göre, Jebel Bişri'nin tümülüsleri sıklıkla, ölü Amorite şeflerinin kalıntılarını içeren taş mezar sandıklarını çevreleyen taş halka duvarları kaplar. Kuzey Suriye'deki Tell Banat'ta, MÖ 2450 ile 2000 yılları arasına tarihlenen bir Amorit işgali, Beyaz Anıt olarak bilinen olağanüstü bir tümülüs üretti.


Akad İmparatorluğu

NS Akad İmparatorluğu ( / ə ˈ k eɪ d i ən / ) [4], uzun ömürlü Sümer uygarlığından sonra Mezopotamya'nın ilk antik imparatorluğuydu. Akkad / æ k æ d / [5] ve çevresindeki bölgede merkezlendi. İmparatorluk, Akad (Asur ve Babil) ve Sümer konuşmacılarını tek bir yönetim altında birleştirdi. Akad İmparatorluğu Mezopotamya, Levant ve Anadolu'da nüfuzunu sürdürdü ve Arap Yarımadası'ndaki Dilmun ve Magan (modern Suudi Arabistan, Bahreyn ve Umman) kadar güneye askeri seferler gönderdi. [6]

MÖ 3. binyılda Sümerler ve Akadlar arasında yaygın iki dilliliği içeren kültürel bir simbiyoz gelişti. [7] Bir Doğu Sami dili olan Akadca, [8] MÖ 3. yüzyılın sonu ile 2. binyılın başları arasında bir ara konuşma dili olarak Sümerce'nin yerini almıştır (kesin tarihleme bir tartışma konusudur). [9]

Akad İmparatorluğu, kurucusu Akadlı Sargon'un fetihlerini takiben MÖ 24. ve 22. yüzyıllar arasında siyasi zirvesine ulaştı. [10] Sargon ve halefleri altında, Akad dili, Elam ve Gutium gibi komşu fethedilen devletlere kısaca empoze edildi. Akad bazen tarihteki ilk imparatorluk olarak kabul edilir, ancak bu terimin anlamı kesin değildir ve daha eski Sümer hak sahipleri vardır. [11] [12]

Akad İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra, Mezopotamya halkı sonunda Akadca konuşan iki büyük ulusta birleşti: kuzeyde Asur ve birkaç yüzyıl sonra güneyde Babil.


Biblolar

Byblos, bugün Lübnan olan Akdeniz kıyısındaki eski Fenike liman kenti Gebal (Yunanlılar tarafından Byblos olarak adlandırılır) idi. Tarihçi Durant'a göre, "Byblos, zamanın başlangıcında tanrı El'in kurduğu tüm şehirlerin en eskisi olduğunu düşündü ve tarihinin sonuna kadar Fenike'nin dini başkenti olarak kaldı." Yunanlılar şehrin adını kitap anlamına gelen kelime olarak aldılar. biblolar - ve bizim adlı kitaplar için onların kelimelerinden Kutsal Kitap - ta biblia - yani "kitaplar". Byblos, 7.000 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak yerleşim gördüğü için 'dünyanın en eski şehri' ünvanına aday gösterilen şehirler arasında yer alıyor. Byblos, UNESCO tarafından Dünya Mirası Alanı olarak listelenmiştir.

Kökenler

Şehir, Gubal veya Gebal adında küçük bir balıkçı köyü olarak başlarken, Yunanlıların Phoenicia adını verdiği arazinin kıyı bölgesi, sakinler tarafından Kenan olarak biliniyordu. MÖ 3000'e gelindiğinde küçük köy, ticaret yoluyla zengin bir şehre dönüşmüştü. Lübnan'ın sedirleri, inşaatta kullanılmak üzere diğer ülkeler tarafından çok değerliydi ve Byblos, Mısır'a ve başka yerlere kereste için en önemli nakliye limanı haline geldi. Biblos aynı zamanda gemi inşasını mükemmelleştiren ilk şehirdi ve Fenikelilerin denizciler ve "deniz prensleri" olarak ün kazanmaları büyük ölçüde Byblos'un gemi yapımcılarının işçiliği sayesinde oldu (İncil'deki Hezekiel kitabında bahsedildiği gibi). . Byblos'un inanılmaz derecede zenginleşmesi öncelikle Mısır ile ticaret yoluyla oldu. Mısırlılar, Biblos'u maddi zenginlikle, aynı zamanda kültürlerinin ve Mısır dininin yönleriyle sular altında bıraktılar.

Reklamcılık

Mısır mitolojisinde Byblos, İsis'in, kardeşi Set tarafından öldürülmesinin ardından, ölen kocası Osiris'in cesedini, etrafında büyümüş bir ağacın gövdesine yerleştirdiği şehir olarak anılır. Biblos'un Fenikelileri de Fenike diniyle ilgili kendi hikayelerini ihraç ettiler ve göklerdeki savaşı ve büyük bir iyilik tanrısı ile başka bir kötülük tanrısı arasındaki sonsuz savaşı çevreleyen hikayelerin, sonsuz savaşla ilgili Fenike mitlerinden doğduğu düşünülmektedir. Baal (gök tanrısı) ve Yamm (deniz tanrısı) arasında. Bu efsane, Osiris'in oğlu Horus ile karanlık tanrı Set arasındaki savaşla ilgili Mısır hikayesinden gelmiş olabilir veya aktarım Fenikelilerden Mısırlılara geçmiş olabilir. İncil'deki Vahiy kitabında anlatılan cennetteki savaş hikayesi, bu çok daha eski mitlerle pek çok benzerlik taşır, aynı şekilde İncil'de onu diğer kültürlerin daha önceki hikayelerinden yazan yazıcılar tarafından ödünç alınan birçok motif vardır. Mısır ve Biblos arasındaki bağlar o kadar sıkı sıkıya bağlıydı ki, bazı tarihçiler ve bilim adamları, Biblos'un neredeyse bir Mısır kolonisi olduğunu iddia ettiler.

Amorit, Hyksos ve Fenike Biblosu

Amoritler, MÖ 2150'deki işgallerinde şehri yaktılar. Halkı boyun eğdirdikten sonra yeniden inşa ettiler ve bölgeye yerleştiler. Bölgedeki kontrolleri MÖ 1725'te, MÖ 1580'de Mısırlılar tarafından sürülene kadar hüküm süren Hyksos halkının işgaliyle sona erdi. Mısırlılar daha sonra Kenan kıyılarında hak iddia ettiler.

Reklamcılık

Fenike kültürünün dünyaya tartışmasız en önemli katkısını geliştirdiği Mısır işgali döneminde olmuştur: Yazılı iletişimde çivi yazısının yerini alan 22 karakterlik alfabeleri. Fenike alfabesi ticaret yoluyla önce MÖ 800 civarında Yunanistan'a gitti ve daha sonra Yunan tüccarlar aracılığıyla diğer ülkelere yayıldı.

Byblos'un Düşüşü

MÖ 1100 ile 725 yılları arasında kardeş şehri Tire büyüdükçe Byblos'un önemi azaldı. Bölgenin Büyük İskender tarafından fethinden ve MÖ 332'de Tire'nin yıkılmasından sonra, Byblos yeniden zenginleşti ve Yunan kültürünü, kıyafetini ve dilini benimseyerek tamamen Helenleşti. Helenistik dönemde (330-64 BCE) Byblos, ona Yunanca adını verecek olan papirüs üretimi ile ünlü oldu. MÖ 64'te bölge, Roma generali Büyük Pompey tarafından fethedildi ve MÖ 64'ten MS 395'e kadar bir Roma kolonisi olarak devam etti. Romalılar her zamanki gibi buldukları şehri geliştirdiler, sokakları düzenleyip büyük tapınaklar, Roma hamamları ve şehir bahçeleri inşa ettiler.

Ücretsiz haftalık e-posta bültenimize kaydolun!

Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden sonra, Bizans İmparatorluğu, Müslüman Arap işgalcilerin bölgeyi alıp Bizanslıları sürmesiyle MS 395-637 yılları arasında Byblos'u kontrol etti. Müslüman yönetimi altında, Byblos'un zenginliği ve önemi giderek azaldı. Şimdi Jbail şehri olarak bilinen Müslümanlar, şehri o kadar az önemsediler ki, şehri alırken yok ettikleri savunmaları yeniden inşa etme zahmetine bile girmediler. Büyük liman yüzyıllar boyunca neredeyse görmezden gelindi ve MS 1098'de Birinci Haçlı Seferi sırasında Haçlıları işgal etmek için kolay bir hedef sağladı. Haçlılar bir kez sürüldükten sonra, Müslüman hükümdarlar şehri ihmal etmeye devam ettiler ve kendilerini daha iç kısımlarda idare etmekle meşgul ettiler. Byblos, Fransız tarihçi Ernest Renan'ın eserinin MS 1860'ta şehri yeniden gün ışığına çıkarmasına kadar yüzyıllar boyunca unutulmuştu.


Antik Tarih

Mezopotamya tarihinin başlangıcından MÖ 2004'te Üçüncü Ur Hanedanlığı'nın düşüşüne kadar Sümer uygarlığı hakkında yazdım (Orta Kronoloji) ve Tunç Çağı Kassitleri hakkında biraz yazdım (daha sonra onları takip edeceğim). ) ama aradaki dönemle ilgilenmedim, işte burada.

Ur'un düşüşünden sonra, Elam krallığı (bugünkü İran'ın güneybatısında yer alır) Mezopotamya'nın güneyine egemen oldu. Mezopotamya'daki bir dizi küçük şehir devletinin birbirleriyle pazarlık eden ve savaşan küçük krallıkları vardı, ancak büyük Sümer krallığı Ur'un yerini alacak baskın bir imparatorluk yoktu. Bu şehirlerin Ur zamanında güçlü valileri vardı ve bunlar şimdi bağımsız krallar haline geldi. Ebla, Mari, Asshur, Babylon, Larsa ve Eşnunna gibi şehirler Mezopotamya bölgesindeki ana güç merkezleriydi.

Sümerce artık Mezopotamya sakinlerinin çoğu tarafından konuşulmayı bırakmıştı ve Sami dili Akadca yaygın olarak kullanılıyordu. Bununla birlikte Sümer, Batı Avrupa'da Orta Çağ'da Latince gibi, öğrenme dili olarak işlev görmeye devam etti. Yazıcılar Akadca yazmak için eğitileceklerdi, aynı zamanda Sümercede paralel metinler yazabileceklerdi. Sonraki bin yıldaki bu paralel metinler, Sümerce'yi tercüme etmenin anahtarını sağlayacaktır. Sümercenin ayrı bir dil olduğu gerçeği, çok sayıda paralel metin olması ve çok sayıda Rosetta Taşı yaratması gerçeği olmasaydı, tercüme etmenin neredeyse imkansız olacağı anlamına gelir.

çivi yazısı
Yeni bir insan grubu batıdan Mezopotamya'ya taşındı. Batı ve batı halkları için Akadca kelime kabaca Amurru olarak tercüme edilir, bu nedenle bu insanlara Amoritler denir. İbranice türevi farklı olduğu için, İncil'de Kenan'da yaşadığı belirtilen grubun aynı olup olmadığı açık değildir. Sami bir dil konuşuyorlardı ve Mezopotamya'da Akadlı Sargon zamanından beri, kenar mahallelerde göçebeler olarak biliniyorlardı.

Ur'un Üçüncü Hanedanlığı çöktüğünde ve şehir devletleri bağımsızlaştıkça, Amoritler güç boşluğuna girdiler ve Mezopotamya'nın birçok şehrini ele geçirdiler. Dil Akad diline çok benziyordu ve muhtemelen benzer tanrıları vardı. Her halükarda, mevcut Akad kültürüyle etkili bir şekilde birleştiler ve yazı geleneği devam etti. Arkeolojik terimlerle, karanlık bir çağ, medeniyetin başka açılardan gerilemiş olup olmadığına bakılmaksızın, yalnızca metinlerin kıt olduğu bir dönem anlamına gelir. Devam eden edebi gelenek, Amorluların 'barbar işgalciler' olmasına rağmen, bu dönemin hala iyi belgelendiği anlamına gelir. İlginç bir şekilde, bağımsız şehirlerin çokluğu, bu çağı çivi yazısı yazmada en yüksek okuryazarlığa sahip çağ haline getirmiş gibi görünüyor ve yazıcı sınıfının dışındaki birçok kişi yazabiliyor.

Shamshi-Adad tarafından devrilen kral Yakhdun-Lim'in yazıtı
Ancak dönemi iyi bir şekilde sınıflandırmak oldukça zordur. Bir sürü küçük krallık vardı ve aralarında diplomasi ile ilgili çok sayıda metin var. İttifaklar ve ihanetler şaşırtıcı sıklıkta gerçekleşti ve hanedanlar bir kasırgadaki sarkaçlar gibi yükseldi ve düştü. Isin başlangıçta güneyde baskındı ve sonunda Larsa tarafından gölgede bırakıldı, kuzeyde Mari sonunda Ebla'dan daha güçlü hale geldi.

Doğuda, şehirler bölündüğünde baskın bir güç olan, ancak birleştiklerinde Mezopotamya şehirleriyle savaşacak kaynaklara sahip olmayan güçlü bir krallık olan Elam yatıyordu. Güneyde, Meluhha (muhtemelen İndus Vadisi) ve diğer uygarlıklarla ticaretin devam ettiği bataklık deniz uzanıyordu. Batıda, pastoral göçebelerin dolaştığı çöl uzanıyordu. Kuzeybatıda günümüz Suriye'sinde Mari ve Ebla şehirleri, kuzeyde ise tarihi değiştirecek olan ama o zamanlar küçük, önemsiz bir şehir olan Asshur şehri yer alıyordu.

Mari sarayının duvarındaki duvar resmi
Zimri Lim döndükten sonra göreve başladı
Ila-kabkabi'nin oğlu Shamshi-Adad, Naram-Sin zamanında Karduniaš'a (Babil) gitti. İbni-Adad adını taşıyan Shamshi-Adad, Karduniaš'tan (Babil) çıktı. Üç yıl kaldığı Ekallatum'u aldı. Atama'nın adını taşıyanr-Ištar, Shamshi-Adad wenEkallatum'dan yukarı. Naram-Sin'in oğlu Erišum'u tahttan indirdi ve aldı. 33 yıl hüküm sürdü.
Asur Kral Listesi

1830 civarında, Shamshi-Adad adında bir adam, kuzey Mezopotamya'daki küçük bir şehrin hükümdarı olarak iktidara geldi. Eşnunna kralının elindeki bazı ilk aksilikler onu bir süre için küçük Babil şehrine kaçmaya zorladı, ancak kısa süre sonra prens Zimri-Lim'i Mari'den kovmadan önce hem Ekallatum'un hem de Asshur'un kralı oldu. babası ve onu da kontrol ediyor. Shamshi-Adad, Mezopotamya'nın kuzeyinde bir imparatorluk kurmuştu.

Bu imparatorluğu istikrara kavuşturmak için Shamshi-Adad, egemenliği altındaki şehirleri oğullarına dağıtırken, yeni başkenti Shubat-Enlil'de genel yönetici olarak kaldı. Mari şehrini kontrol etmek gibi zor bir görevi olan küçük oğluyla anlaşamadı ve ikisi arasındaki yazışmalar, bin yıl boyunca baba-oğul ilişkisi sorunlarının açıklayıcı bir resmini veriyor.

Her konuda size ne kadar rehberlik etmemiz gerekiyor? Çocuk musun, yetişkin değil misin? senin çenende sakal yok mu Evinizin bakımını ne zaman üstleneceksiniz? Kardeşinin büyük ordulara liderlik ettiğini görmüyor musun? Öyleyse sen de sarayına, evine sahip çık!
Shamshi-Adad'dan oğlu Yasmakh-Adad'a (Mari'nin genel valisi) mektup, onu hiç de olumlu olmayan bir şekilde kardeşi Ishme-Dagan ile karşılaştırıyor.

Shamshi-Adad, imparatorluğunu ölümüne kadar bir arada tuttu, ancak imparatorluk, yaratıcısından uzun süre hayatta kalamadı. Zimri-Lim, Shamshi-Adad'ın (Yasmakh-Adad) bahtsız oğlu Mari'den, muhtemelen Eşnunna orduları tarafından sınır dışı edildikten sonra Mari'ye döndü. Ishme-Dagan, babasının imparatorluğunun çekirdeğini bir arada tutmayı başardı, ancak krallık artık sadece küçük bir oyuncuydu. Bununla birlikte, Shamshi-Adad'ın bu imparatorluğu kurabilmesi gerçeği, güçlü bir hükümdarın, hem kılıçlar hem de harfler konusunda yeterince kurnaz olmaları halinde, savaşan şehirleri potansiyel olarak birleştirebileceğini gösterdi.

Babil kralı Hammurabi ordusunu topladı ve Ur kralı Rim-Sin'e karşı yürüdü. Hammurabi Ur ve Larsa'yı ele geçirdi ve mallarını Babil'e götürdü.
Erken Kralların Chronicle'ından

Hammurabi Kanunları
Hammurabi, daha önce hiçbir zaman siyasi öneme sahip olmayan küçük bir şehir devleti olan Babil'in kralıydı. Erken saltanatı, Elam kralının genel egemenliğini kabul ederken, Mezopotamya'daki diğer güçlü şehirlerle güçlü diplomatik temaslar kurmayı içeriyordu. Elamlılar, güçlerini Mezopotamya ovalarına itmek amacıyla Eshnunna'ya saldırdı. Hammurabi, bu sırada Elamlılarla müttefik gibi görünüyor, ancak kısa bir süre sonra, Larsa şehrini müttefiki Zimri-Lim Mari'nin yardımıyla açmadan önce Elamlılara saldırmak ve yenmek için Larsa ile ittifak kurdu.

“Sana endişelerimi anlattım… Hit'i neden istiyorum? Ülkenizin gücü eşeklerde ve savaş arabalarındadır. Ülkemin gücü gemilerdedir. İşte tam da bu yüzden o şehirden bitüm ve zift istiyorum. Başka neden şehri ondan isteyeyim ki? Hit karşılığında Zimri-Lim'in istediği her şeyi dinleyeceğim.”
Hammurabi Mari'li Zimri-Lim'e yazıyor

Yakın tarihte kaynakların, özellikle de petrolün kontrolü, devletler arasındaki savaşların bir nedeni olarak gösterildi ve birçoğu, son Körfez Savaşlarının altında yatan neden olduğunu iddia etti. IŞİD veya IŞİD bile Irak ve Suriye'deki kuyuları ve rafinerileri ele geçirmekle ilgileniyor. Sonunda savaşa yol açan bilinen en eski diplomatik anlaşmazlık, aslında Hammurabi yönetimindeki bu bölgedeydi. Yakıt kaynağı olarak petrol kullanılmamıştır. Petrolü dönüştürmek için rafinerilerden ve daha kolay derece için sondaj kuyularından önce, mevcut olan tek petrol, zeminden doğal olarak yapışkan bir katran benzeri bitüm içinde sızan petroldü. Bu katran, Dicle ve Fırat boyunca ticaret için kullanılan nehir gemilerini doldurmak için kullanıldı ve değerli bir kaynaktı. Hammurabi, bu bitüm birikintilerinin bol olduğu Hit kasabasının kontrolünü ele geçirmek istedi. Ne yazık ki Hammurabi için bu kasaba müttefiki Zimri-Lim tarafından kontrol ediliyordu ve Hammurabi'nin kasabanın kendisine verilmesini talep ettiği mektuplar var. Zimri-Lim reddetti ve daha sonra düşmanlıklar patlak verdiğinde, bu şüphesiz Hammurabi'nin saldırısının bir nedeniydi. Bu, olası bir sebep olarak petrolle yapılan ilk doğrulanabilir savaştır.

Kahinlere Babilli Hammurabi'yi sorun. Bu adam hiç ölecek mi? Bizimle dürüstçe konuşuyor mu? Savaş mı ilan edecek? Ben kuzeyde sefere çıktığımda o bir kuşatma mı başlatacak? O adam hakkında sorular sorun. Sorgulamayı bir kez yaptıktan sonra tekrar edin ve sorularınızın tüm cevaplarını bana yazın.
Mari'li Zimri-Lim, karısı Shibtu'ya, müttefiki Hammurabi hakkında kehanetler isteyen bir mektup yazarken

Mari'deki harap zigurat
Larsa ezildikten sonra Hammurabi Mari'ye saldırdı ve muhtemelen Zimri-Lim'i öldürdü. Bundan sonra Aşur şehrinin kalan toprakları haraç ödedi. Mari'nin daha sonraki bir isyanı Hammurabi tarafından ezildi ve şehir asla eski önemini geri kazanmadı. Hammurabi'nin ölümü sırasında, günümüz Irak'ının büyük bölümünü ve Suriye'nin doğusunun büyük bir bölümünü boyunduruğu altına almıştı.

Bu gönderi beklenenden çok daha uzun oldu, bu yüzden kısa bir süre sonra ikincisi ile ikiye böleceğim.


1. Giriş: Amoritler, mirasları ve kimlik çalışması
2. Sınırlardaki Topluluklar: Amorite kimliğinin kökenleri, MÖ 2500–2200
3. Pastoralizmin ötesinde: diaspora ve fırsat, MÖ 2200–2000
4. Paralı askerler ve tüccarlar: siyasi ve ekonomik güç ağları, MÖ 2000–1800.
5. Rekabet ve öykünme: Dilmun'dan Avaris'e Amorite Koiné, MÖ 1800–1500. 6. Sonuç: Uzun durée'de Amorit kimliği.

Bu başlık, Cambridge Core aracılığıyla kurumsal satın alınabilir

Cambridge Core, dünyaca ünlü yayıncılık programımızdan akademik e-Kitaplara erişim sunar.


Asurlular, Hititler ve Kassit Babilliler güç için birbirleriyle yarıştı

Böylece, Mittani'nin yıkılmasıyla, üç güçlü imparatorluk arasında bir rekabet için sahne hazırlandı. Kuzeydoğuda Asurlular, kuzeybatıda Hititler ve güneyde Kassite Babilliler.

Bu üç imparatorluk güç için birbirleriyle yarışacaktı. Asur gücünün büyümesinden korkan Babilliler, genişlemelerini engellemek için Hititlerle ittifak kurdular, ancak bunun anlamsız olduğu ortaya çıktı. İkinci ve üçüncü kez, Babil ardı ardına Asur kralları tarafından yağmalandı ve yakıldı. Yine de, Babil'in yeni bir hükümdarı seçilir seçilmez, Asur denetiminden kurtulmaya çalışacaktı.


Amoritler: Bir İmparatorluğu Birleştiren Bronz Çağı İstilacıları - Tarih

Bronz Çağı'nın şafağında, Levant birkaç farklı krallığın yükselişini görmüştü. Bazıları Eblaite ve Yamhad krallıkları gibi Sami, diğerleri ise Mitanni ve Hitit İmparatorluğu gibi Hint-Avrupa. Bu çok kültürlü topraklarda Amoritler gibi Sami dili konuşanlar, Luviler gibi Hint-Avrupa dili konuşanlar ve Hurriler gibi Alarod dili konuşanlar yaşıyordu. Arami üstünlükçülerinin iddialarını ve tamamen Sami ve Aramice bir ülke propagandalarını çürüten tarihi gerçekler.

Arami üstünlükçülerinin, sanki kendi inançlarını başka bir topluluğa dayatma hakları varmış gibi, etnik Rum kimliği fikrine karşı kullanmaya çalıştıkları bir argüman, Rumların Levant'ta “yabancı” ve “istilacı” olduğudur. . Bölge genelinde, birinin kültürünü ‘yerli’ olarak haklı çıkarma ihtiyacı, birinin siyasi otoritesini veya var olma hakkını haklı çıkarmak için çok önemlidir. Arap, İsrailli ve şimdi de Arami üstünlükçülerinin hepsi 'yerli' olarak adlandırılma hakkı için savaşıyor. Ancak gerçek şu ki, bu unvan Kenanlılar, Luviler ve Amoritler gibi uzun zaman önce soyu tükenmiş insanlara ait. Bugün bu unvanı talep eden veya etmeyenler, meşhur Tunç Çağı Çöküşünden sonra bir halk veya kültür olarak ortaya çıkmadı.

İlk etnik Yunanlılar, tarihsel olarak Deniz Halkları olarak bilinen Levant'a yerleştiler. Kıyı boyunca gelen bu kabileler topluluğu, bazıları Gazze çevresindeki Filistinler ve Kuzey Suriye'deki Palistin Krallığı gibi kendi medeniyetlerini geliştirerek ayrıldı. Diğerleri ise büyük Fenike Uygarlığını yaratmak için yerel Kenanlılarla karıştı. Bu arada, tarih aynı zamanda hem eski İsraillilerin hem de Aramilerin ortaya çıkışını ilk kez görüyor. Bu nedenle, ‘yerli’ unvanını üçüne de aynı haklarla kutsamak.

Aramilere ayrı bir halk olarak ilk tartışmasız referans, Asur Kralı Tiglath Pileser I'in (MÖ 1100) yazıtlarında görülür. Bugün güney ve orta Suriye'den geliyor. Aramiler, yerli Amorluları bölgeden sürdüler ve sonrasında Aram-Şam gibi Aramice konuşan birkaç şehir devleti kurdular. Ege'nin eski Yunanlıları gibi, Aramiler de hiçbir zaman birleşik bir "devlet"e sahip olmadılar, ancak çok sayıda şehir devleti arasında bölünmüş olduklarını hatırlattılar.

Yunanlıların “yabancı” ve "8220istilacı” olduklarına dair Arami argümanı, bu söylenince yıkılıyor. Yunanlılar, Tunç Çağı Çöküşünden sonra sahilin orijinal sakinlerini yerinden etmek için bir istilacıysa. O halde, aynı şeyi Suriye'nin orta ve güneyindeki Amorlulara yapan Aramiler nedir? Her ikisi de aynı anda ortaya çıktıklarında, bir kimlik nasıl ‘yerli’ ve diğeri “yabancı” olarak kabul edilebilir?

Arami üstünlükçüleri uzun zamandır Levant'ın Helenistik dönemini ve Helenleşmeyi bir kültürel emperyalizm biçimi olarak tasvir ettiler. Levanten tarihine bu aşırı basit yaklaşım sadece yanlış değil, aynı zamanda bariz bir şekilde Helenofobiktir. Daha da kötüsü, bu propagandacılar, bölgenin de bir Aramaizasyon sürecinden geçtiğini rahatlıkla unutuyorlar. Bu iki kültürel yayılmadan hangisi gerçekten emperyalistti?


Eski Ahit Yaşamı ve Edebiyatı (1968)

Bölüm 7 - İlk Tunç Çağından Erken Demir Çağına Kadar İnsanlar

MÖ üçüncü yüzyılın Mısırlı rahip-tarihçisi MANETHO, Mısır tarihini hanedanlar açısından yazar. Modern tarihçiler, Manetho'nun modelini terk etmeden, olağanüstü refah ve gelişme dönemlerini işaretlemek için Protodinistik, Eski, Orta ve Yeni Krallık'ın daha geniş tanımlarını, zayıf dönemleri belirtmek için "Ara Dönemler"i tercih ederler.

2900-2700 civarında) yaygın ticari çıkarlar Mısır'ı Suriye ve Mezopotamya ile temasa geçirerek ürün ve becerilerin değiş tokuşuna neden oldu. Şimdi birleşik Mısır'da yeni bir monarşi kavramı geliştirildi. Firavun bir tanrı olarak tanındı, dolayısıyla Mısır hükümeti güçlü bir rahipliğe sahip bir firavun veya tanrı merkezli bürokrasi haline geldi. Yukarı ve Aşağı Mısır'ın birleştiği yere yakın olan Memphis, başkentti ve yakındaki Heliopolis, rahipliğin karargahıydı. Tanrılık ve ölümsüzlük yakından bağlantılı kavramlardır, bu nedenle Firavun'un cenazesine artan önem verildi. İlk hanedanın kraliyet mezarları, tuğla ile kaplı ve ahşap ve hasır ile çatılı yeraltı çukurlarıydı. Merkezi odanın çevresinde küçük adak odaları kümelenmişti ve kral mezarının bitişiğinde hizmetçilerin mezarları vardı. Zamanla bir üst yapı, mastaba (platform) adı verilen eğimli kenarları olan dikdörtgen bir kabuk eklendi.

Üçüncü ila altıncı hanedanları kapsayan Eski Krallık döneminde (c. 2700-2200 B.C.), büyük piramitler inşa edildi. İlk hükümdar olan Djoser için, yetenekli rahip-sihirbaz-mühendis-mimar Imhotep tarafından bir kraliyet mozolesi dikildi. Ünlü basamaklı piramidi oluşturmak için küçülen boyutta beş mastaba birbiri üzerine empoze edildi. Sonraki hükümdarlar daha büyük ve daha küçük piramitler inşa ettiler. Mısır'ın toprak kontrolü güneyde Nubia'ya, kuzey ve doğuda Filistin ve Suriye'ye kadar genişletildi ve sonuçta ortaya çıkan ticaret ve ürün ve zenginlik akışı, sıradan insanlara daha yüksek yaşam standartları ve daha iyi eğitim getirdi. Bilge adam okulları, Atasözleri kitabında korunanlara benzer aforizmalar üretti. Bununla birlikte, devasa inşaat projeleri, pahalı askeri baskınlar ve belki de kraliyetin tembelliği Mısır'ı bir zayıflık noktasına getirdi ve yabancılar, muhtemelen Amoritler, toprağın kontrolünü ele geçirdim. Mısır tarihindeki bu karanlık sayfa, Birinci Ara Dönem (c. 2200-1900 B.C.) olarak sınıflandırılmaktadır. Dönemin "karanlığına" rağmen, ya da belki de bunun bir sonucu olarak, dikkate değer bir edebi belge olan "intihar Üzerine Bir Anlaşmazlık" yazılmıştır. 2 Hayattan bıkmış bir adam, Eyüp'ün mutsuz kaderini ve Vaiz'in felsefesini hatırlatan bir tarzda ruhuyla kendi kendini yok etmenin erdemlerini tartışır.

GRAFİK V - SİYASİ VE KÜLTÜREL FAKTÖRLER

Erken Bronz veya Erken Kentsel

Protodinistik Dönem (2900-2700): Mısır'ın Birleşmesi
Eski Krallık (2700-2200): Mastabas ve piramitler Kapsamlı literatür
Birinci Ara Dönem (2200-1990): Amorit İstilası Erken Hanedan Dönemi (2800-2360): Büyük şehirlerin kurulması Yazının gelişmesi İlkel demokrasi monarşiye yol açar Tufan efsaneleri, büyük destanlar
Eski Akad Dönemi (2360-2180): Sami kontrolü-Agade Sargon Guti istilası Sümer Rönesansı Erken Kentsel Dönem:
Surlarla çevrili şehirler Mısır kontrolü altında Amorit istilası yaklaşık 2200 Orta Krallık (1990-1786): Theban hükümdarları Kapsamlı ticaret İnşaat, yazı, sanat, edebiyat gelişiyor
İkinci Ara Dönem (1786-1570): Hyksos kontrolü Elamitler ve Amoritler kontrol altında Asur'un Yükselişi Hammurabi'nin Güç Zamanı "Habiru"ya göndermeler Kassitlerin Babil Hitit saldırılarını kontrol etmesi Kenan istilası
Hyksos tarafından on sekizinci yüzyıl istilası
At ve savaş arabası tanıtıldı
İbrahim'in zamanı ve atalar Yeni Krallık (1570-1290): Hyksos'un Kovulması Akhenaten Zamanı 'Apiru'ya Atıf, İbranice Exodus'un Deniz İnsanları Tarafından İstila Zamanı Hititler demir eritmede usta Mısır ve Hitit (?) kontrolü altında
Filistinlilerin işgali
İbraniler tarafından işgal

İbrani Krallıkları zamanı

Mezopotamya'da, Erken Tunç Çağı, hem Erken Hanedan (c. 2800-2360 B.C.) hem de Eski Akad (c. 2360-2180 B.C.) dönemlerini kapsar. Şuruppak, Eşnunna ve Uruk gibi büyük şehirler Erken Hanedanlık döneminde kuruldu. Yazı, piktografik formlardan uzaklaşarak gelişmiş ve muazzam bir edebiyat üretilmiştir. MÖ 2500'den kısa bir süre sonra, Sümer Kral Listesi olarak bilinen bir hükümdarlar kronolojisi, büyük selden önce ve sonra hüküm süren kralları listeledi. Muazzam uzunluktaki saltanatlar (43.000 ila 18.000 yıl), tufan öncesi sekiz hükümdara atfedildi. "tarih" uzak geçmişe ve sadece isimlerin listelenmesiyle kapsanan geniş zaman dönemlerine kadar uzanır (çapraz başvuru Gen. 5). Daha sonra tufan bildirilir ve bundan sonra Kiş'te krallık yeniden kurulur. Tufan sonrası hanedanlar ilk başta geniş zaman dilimlerini (24.510 yıl) kapsar, ancak yazının yazıldığı dönem yaklaştıkça daha makul rakamlar (100, 99, 491, 25 yıl) ortaya çıkmaya başlar.

ERKEN PROTODİNASTİK DÖNEMDEN BİR GRANİT KASE. İnsanlar kilden kaplar yapmayı ve ürünlerini kalıcı sertlik için pişirmeyi öğrenmeden çok önce, basit biçimli ve güzel şekilli kaplar oluşturmak için sert taş üzerinde çalıştılar. Filistin'de de benzer taş kaplar bulundu.

Bir teknede kaçan rahip-kral Ziusudra'nın maceralarını anlatan bir Sümer sel hikayesi, daha sonra yaşam ve ölüm meseleleriyle edebi bir mücadelenin parçası olarak Gılgamış Destanı'na dahil edildi. Gılgamış (başka bir Sümer kahraman-kral) hikayeyi, sel kahramanı olarak Ziusudra'nın yerini alan Utnapiştim'den duyar. 3 Diğer mitler, tanrı ve tanrıçaların hikayelerini anlatır ve ilahiler ve dualarla birlikte dini inanç ve uygulamalara ilişkin değerli bilgiler sağlar.

Ek belgeler ticari ilişkileri, tapınakların inşasını, yasal sorunları ve vergi sorunlarını kaydeder. Thorkild Jacobsen'e göre, en eski Sümer şehirleri bir tür "ilkel demokrasi"ye sahipmiş gibi görünüyor. 4 Toplumu etkileyen günlük işler bir ihtiyarlar komitesi tarafından halledilirdi, ancak önemli meseleler yetişkin özgür erkekler tarafından oylanırdı. Acil bir durumda, bir kişi lider pro tem olarak atanabilir. Bu düzenlemenin hantal doğası, otoritenin, şehrin belirli tanrısının temsilcisi olarak tanınan bir lider veya vali olarak tek bir kişide merkezileşmesine yol açtı. Bu sıfatla, görevleri arasında kurban ve tapınak inşası gibi dini konular ve sulama kanallarının bakımını ve koruyucu bir orduyu içeren topluluk refahı için endişe vardı. Her konuda tanrıların iradesi aranırdı.

Sıradan insanların mezarları, hasırla sarılmış veya tahta veya kil bir tabuta yerleştirilmiş vücudun, genellikle bir tarafta uyku pozisyonunda, yüzün önüne bir kupa yerleştirilmiş olarak yerleştirildiği çukurlardı. Ur'daki sözde "kraliyet" mezarları çok cömertti. "Kral" veya "kraliçe" için bir taş mezar odasının inşa edildiği devasa yeraltı çukurları, muhafızların, hizmetçilerin ve hayvanların cesetlerini içeriyordu. Mezar odasının içinde, kraliyet bedenleri cömertçe giyinmişti ve yakınlara büyük miktarda altın ve gümüş ev eşyaları, silahlar ve kişisel mücevherler yerleştirildi. Bu hükümdarların isimleri bugüne kadar bilinen herhangi bir kraliyet şahsiyeti listesinde bulunmadığından, onların doğurganlık ayinlerinin kurban törenleri için kral veya kraliçe olarak atanan kişiler olabileceği öne sürülmüştür. Sanatsal yetenek, taş, bakır, gümüş, altın, elektrum ve lapis lazuli'de yapılan zarif çalışmalarda kendini gösterir. Harps and lyres indicate enjoyment of music. Sculpting was highly developed. The Early Dynastic was a period of great art and literature.

The Old Akkadian period began when Semitic peoples, who had been moving into the area for many years and whose names began to appear with greater frequency in Sumerian documents, assumed kingship. Only minor cultural changes took place and Sumerian customs were continued, but the Semitic tongue was the language of the land, although a Sumerian cuneiform script was used. Sargon, the Semitic king of Agade, brought Mesopotamia under his domain in a series of conquests and extended his kingdom through Syria to the Mediterranean. His dynasty ended with the invasion of the Gutians, a people from the eastern Caucasus about whom little is known. Their control lasted for only 100 years, then Sumerians resumed power and introduced a short-lived cultural renaissance lasting until about 1960 B.C.

The corresponding period in Palestine is the Early Bronze or Early Urban period (c. 3300-2000 B.C.), a time when villages became walled towns encircled by cultivated fields and grazing grounds, each with its dependent hamlets. Beth Yerah, Megiddo, Beth Shan, Shechem, Gezer, Lachish, Jericho and Ai were among the powerful centers. Well built homes, large public buildings and granaries were protected by heavy walls of stone or mud brick. No single power united the land, although much of the time, Egyptian garrisons with petty princes controlled key cities. Canaanite, a Semitic language, was written in a syllabic script influenced by Egyptian writing. Egyptian influence can also be seen in pottery patterns. A unique pottery with a red and black burnish of unusual beauty, known as Khirbet Kerak ware after the site where it was first found, reflects the intrusion of a people from the north whose identity is not yet known. Of religious beliefs, little is known. At Megiddo a large circular stone altar was uncovered (see photograph) upon which pottery fragments and animal bones were found, suggesting a place of offering. A large rectangular temple was found at Ai. Burial caves, often containing between twenty-five and fifty entombments, suggest family tombs utilized over long periods of time. Jugs, juglets and bowls found in the graves may have contained food, liquids and unguents.

AN OPEN-AIR CANAANITE ALTAR FOR BURNT OFFERING FOUND AT MEGIDDO. Devasa dairesel sunak, Erken Tunç Çağı'nın son yıllarından geliyor ve yirmi dokuz fit çapında ve altı buçuk fit yüksekliğinde. At the base of the six steps that lead up to the altar, animal bones were found. An adjoining sanctuary can be seen in the lower right hand portion of the photograph with a square altar with four steps.

The final years of this period in Palestine are marked by the same decline noted in Egypt. Waves of desert people swept into the land, and battles decreased the number of city dwellers. Established patterns were abandoned and new pottery, weapons, architecture and burial customs were introduced. The newcomers are usually identified as Amorites. Having destroyed the towns, these pastoral nomads were content to dwell in unwalled communities. Family-tomb burials ceased and individuals were interred in local cemeteries. Variations in funerary practices indicate that the newcomers represented different tribal groups with individualistic customs.

The resumption of the city-state marks the end of Amorite control. The newcomers who dominate the Middle Bronze Age (c. 2000-1500 B.C.) are broadly identified as Canaanites, a Semitic people whose origins are not known.. The Amorites appear to have been content to dwell with the Canaanites, but once again new weapons, pottery and interment patterns are introduced. Heavy walls reinforced with towers protected the towns. Large dwellings, some with upper stories, were constructed. The dead were placed with pottery and bronze weapons in oblong stone lined trenches and covered with stone slabs. Pottery was fashioned in new shapes on a fast wheel, covered with a deep red slip and highly burnished. For the first time, bronze appears in abundance.

During the Middle Kingdom, which coincides with the twelfth dynasty (c. 1990-1786 B.C.), Egypt was ruled by Thebans. If Abraham's visit to Egypt is dated between the twentieth and nineteenth centuries, it occurs when Egyptian splendor was at a peak. Nubia was held by Egypt, and Sinai was exploited for metals and stone for statuary. Egyptian engineers constructed a canal linking the Nile and the Red Sea so that trade from Arabia and Mesopotamia flowed by seaway into Egypt to meet merchants and ships from the Mediterranean. Egyptian art found expression in buildings, ornaments and tomb paintings. Literary talent abounded. Coffin texts, religious documents, were written in the lids of coffins. The "Tale of Sinuhe," with its important description of Palestine and Syria, is from this era. 5

The Second Intermediate period, during which art, architecture, literature and economy entered a period of decline, lasted from the thirteenth to seventeenth dynasties (c. 1786-1570 B.C.). The nation, weakened by internal political strife, was easy prey for a people of mixed stock, known as the Hyksos, 6 who seized and held rule for 150 years (c. 1700-1570 B.C.). Excavations in Palestine indicate that the Hyksos built city walls of beaten earth with a sloping face, encircled their cities with dry moats, utilized the horse and chariot for rapid troop movement, and employed the composite bow and arrow. In the literature of the period, other migrations are mentioned - the Hurrians 7 and Habiru (who will be discussed below) - and it is possible that some of these may have joined the Hyksos movement. 8 Josephus identified the Hyksos with the ancestors of the Jews and their expulsion by Pharaoh Alimose with the Exodus. 9

HYKSOS GLACIS (SLOPING RAMP) AT JERICHO. The sloping face of the Hyksos glacis begins in the lower left-hand corner of the photograph and can be traced upward to the top of the picture. When the Hyksos came to Palestine they constructed cities on the tops of ancient tells, and introduced a new structural concept in defence works. The slope of the tell was hardened by pounding and packing the earth (terre pisée) and the packed surface was coated with a thin coating of Plaster (visible in the picture) . The city wall was built at the top of this glacis making attacks very difficult.

The New Kingdom (eighteenth to twentieth dynasties) began with Ahmose, lasted from approximately 1570 to 1290 B.C., and constitutes ancient Egypt's most glorious period. Ahmose, using the new weapons introduced by the Hyksos, unified the nation and extended its borders from the fourth cataract of the Nile to the Euphrates. Once again art, architecture and religion flourished. A vigorous commercial policy brought new products from foreign nations. Royal marriages were made with foreign princesses.

A few of Ahmose's immediate successors are worthy of comment. Queen Hatshepsut, mother of Thutmose III (1490-1436 B.C.), who by law could not officially reign, donned royal robes, wore the double crown, and for eighteen years (c. 1486 to 1468) conducted affairs of state and engaged in extensive building. At her death, Thutmose III disfigured his mother's monuments and then turned his attention to the expansion of the empire, conducting campaigns into Palestine and Syria. His successor, Amenhotep II (c. 1436-1410), an athlete and warrior, held the territories and, when Amenhotep III (c. 1400-1364) became king, Egypt was at a peak of power.

Amenhotep IV (c. 1370-1353), son of Amenhotep III, served as co-ruler during his father's declining years, but altered his name to Akhenaten when he came to power and made dramatic changes in religion and government. Sun worship, central in Egyptian history, was continued, but the center of worship was moved to a new city, Akhetaten (El Amarna), thus depriving ancient worship centers of power, prestige and wealth. The various animal manifestations of the sun were abandoned, and only the sun disc (Aten) was recognized. A hymn to the sun, bearing striking parallels to Ps. 104, may have been composed by the monarch. The well-being of the nation faltered under Akhenaten, and control of Palestinian provinces, as indicated in the El Amarna letters, 10 was slipping away through political intrigue and invasion by a people called the 'apiru.

Only four other pharaohs will be mentioned. Seti I (c. 1302-1290 B.C.) conducted campaigns in Palestine and Syria. Rameses II (c. 1290-1224 B.C.) fought the Hittites in an attempt to regain Syria and Palestine, but had to be satisfied with Palestine. Both Seti and Rameses were involved in building programs at Per-Rameses (the House of Rameses) and Pi-Tum, called Raamses and Pithom in Exodus 1: 11. Mernephtah (c. 1224-1214 B.C.) campaigned in Palestine, and in his fifth year published his conquests in Canaan on a victory stele, mentioning the cities of Ashkelon, Gezer and Yenoam, and going on to announce "Israel is laid waste his seed is not." The grammatical structure of the claim indicates that a people rather than a country is meant by "Israel." Rameses III (1195-1164 B.C.) came to the throne following a number of contenders who held brief rule after Mernephtah's death. New invaders, the "Sea People," threatened the land. Among these were the "Peleste" who settled the Philistine plain after a sea and land battle. A pictorial and verbal record of the encounter has been preserved in Rameses' mortuary temple at Medinet Habu.

The next 700 years of Egyptian history are marked by strife within the nation and decline in international power. Only for brief periods does Egypt exert real influence beyond her own borders, and because these periods affect biblical history, they will be considered in their proper sequence.

Political changes were also taking place in Mesopotamia. After the Neo-Sumerian period, Elamites and Amorites controlled Southern Mesopotamia. Of the Amorite rulers, the most distinguished was Hammurabi, a military, administrative and economic genius who united the country. His famous law code, reflecting, in part, earlier codes, contains many regulations not unlike those found in the Bible, indicating a broad common pattern of dealing with legal issues in the Near East. Administrative, trade and commercial, building and agricultural matters appear in documents of this period. A religious text contains a myth in which man is formed of clay in the image of the gods. 11 Another myth relates the story of creation by the chief god of Babylon, Marduk. Representing the forces of order, he defeats the powers of chaos and forms the world and man, utilizing in part the bodies of defeated gods. The leader of the opposition forces, Tiamat, is split in half: one part of her divided body is arched to form the heavens and the other part stretched out to form the earth and sea. The sun, moon and stars are made to mark the divisions of the year. The blood of the rebel god Kingu, the consort of Tiamat, is mingled with clay and man is formed with the express purpose of serving the gods. 12 During this same period, reference to a people called "Habiru" is found in diplomatic correspondence.

A LIMESTONE RELIEF OF AMENHOTEP IV (AKHENATEN) AND QUEEN NEFERTITE. The rays of the sun stream from above and terminate in hands, two of which present the symbol of life, the ankh , to the Pharaoh and his wife.

Toward the middle of the seventeenth century, Cassites from the eastern mountains overcame Babylon and succeeded in establishing a kingdom that lasted into the twelfth century. The Cassite period is most obscure, but it is clear that they were under pressure from two other peoples, Hittites and Assyrians.

The Hittite nation, centered in Anatolia, arose during the second millennium (the period of the Old Empire), 13 when Indo-Europeans took control of the existing native population and established a feudal nobility under a monarch with limited powers. Some attempts at expansion were made around 1800 B.C., but it was not until the sixteenth century that the Hittites pushed into Syria and then eastward to Babylon. In the New Empire (c. 1460-1200 B.C.), Hittite power again affected Syria and Upper Mesopotamia, incorporating the kingdoms of the Mitanni 14 and engaging in clashes with Egyptians. Hittite documents indicate that wars generally ended with settlement treaties which clearly reveal the use of diplomatic strategy. One contribution of these people to Near Eastern culture is the use of iron. Between the fourteenth and twelfth centuries, Hittites, used iron for weapons, holding a virtual monopoly on this product. Weakened by internal problems and by the invasion of Syria by Sea Peoples, the Hittite empire finally fell under attacks from less civilized peoples from the North. Hittite power was never again a threatening force in the Near East. After the collapse of the Hittite empire in the twelfth century, iron came into common use in Palestine, first among the Philistines, then among the Hebrews. 15

THE HiTTITE WEATHER GOD TESHUB holding a hatchet (thunderbolt) in his upraised right hand and a trident (forked lightning?) in his left. He wears a short fringed tunic with a wide belt. His horned helmet is reminiscent of the bull figures often associated with him. The statue was found at Til Barsip.

The Philistines, the Peleste branch of the Sea People, settled in Palestine in the twelfth century BC. While it cannot be proven beyond all shadow of doubt, it is believed on the basis of pottery similarities that they are related to the Mycenaeans whose beginnings go back to the nineteenth century when waves of Indo-Europeans invaded Greece. During the fourteenth and thirteenth centuries, the Mycenaeans developed a tremendous export industry and their pottery was shipped to important Mediterranean centers. In the twelfth century some upset seems to have occurred in Mycenaean life, perhaps an Earthquake, disrupting normal settled life. Bands of people usually associated with Mycenaeans began to roam the seas, apparently seeking a new place to settle. These "Sea People," as they are called in Egyptian literature, first threatened the delta during the reign of Rameses II and were defeated by his successor Mernephtah. The participants are called Danaans and Achaeans, names used by Homer to designate Greeks. 16 It appears that Cyprus, Ras es-Shamra, and the Hittite country, were also attacked at this time. 17

A second wave of Sea People, which broke into two parts, followed the first. One group, the Tjikal or Tjeker, struck north Syria. The other, the Peleste or Pulusatu, attacked Egypt. After a bitter land and sea battle they were prevented from entering Egypt proper and were held to the area known as the Philistine Plain in southern Palestine. Here they settled in five major cities: Ashkelon. Ashdod, Ekron, Gath and Gaza, but their activities and holdings were much more extensive as revealed by excavations at Tell Qasile, Gezer, Beth Shan and elsewhere. The northern group settled the seacoast around Tyre and Sidon, an area ultimately called "Phoenicia" by the Greeks. 18

We know something of Philistine dress. Rameses III depicted the sea battle in his mortuary temple at Medinet Habu and the Philistines are shown wearing kilts and armored vestments. On their heads were high feathered headresses with chin straps and they carried huge round shields, bronze swords and spears. Those who attacked by land were similarly attired and came in horse drawn chariots and carts drawn by oxen. The same feathered headdress is depicted on a sarcophagus from Tell Far'a.

It would appear that the Philistines were organized along the state pattern with local rulers for each unit. Little is known of their industry, apart from the characteristic pottery and the reference to the control of the iron industry (I Sam. 13:19 ff). Whatever their language may have been, it would appear that they soon adopted the Canaanite tongue, for they appear to have had little difficulty in communicating with the Hebrews. 19 Like other peoples in Palestine, they suffered the pressures of the great powers around them, utterly disappearing from history after the neo-Babylonian period (sixth century) and leaving only their name to designate the territory they partially occupied (Palestine). 20

A POTTERY SARCOPHAGUS FOUND AT TELL FAR'A, a site about ten miles inland on the Philistine plain. The lid, in the form of a human face and arms, may reveal Egyptian influence, but the high headdress suggests that the coffin was for a Philistine burial.

One other people, the Assyrians, were destined to play an important role in Near Eastern and Hebrew history. The nation was located in the foothill region of the Kurdistan mountains at the middle course of the Tigris, and both country and capital city were named after the god Asshur. Excavations at Asshur show the site to have been occupied in the early third millennium but Assyria did not begin its rise until the second millennium with the decline of power of the first Babylonian Dynasty. Language and religious beliefs were like those of Babylon. In the second half of the eighteenth century B.C. under King Shamsi-Adad, the city-state of Asshur began to develop in power and independence, ultimately to become the basis for the formation of the Assyrian Empire, which lasted until the end of the seventh century B.C. Under Tiglath Pileser I (C. 1100 B.C.), Assyrians took possession of land as far as Lake Van on the north and Syria and the Mediterranean Sea on the west. The events of the next centuries are obscure, but in the ninth century under Ashurnasirpal II, when a military machine renowned for its efficient ruthlessness was developed, Assyria again became a threat in the Near Eastern political affairs. Because Assyrian growth directly affects the Hebrew people, subsequent Assyrian history will be discussed in context.

 1. The name "Amorite" is related to the Akkadian Amurru which designated inhabitants of Amurru, a land west of Mesopotamia, the precise whereabouts of which is unknown. (As a result of Amorite movements, Amorite cities and states sprang up in the area of Aram. M. Noth, The History of Israel , p. 24, contests the hypothesis that these invaders were Amorites.) In the Bible the term sometimes refers to a Canaanite tribe (Gen. 10:16 Exod. 3:8) and at other times designates the pre-Hebrew inhabitants (Gen. 15:16).
 2. Bkz. ANET, p. 405 D. W. Thomas (ed.), Documents from Old Testament Times (henceforth DOTT ) (New York: Thomas Nelson and Sons, 1958), p. 162.
 3. Bkz. ANET , pp. 44 f., 60 f. DOTT , p. 17 f.
 4. T. Jacobsen, "Primitive Democracy in Ancient Mesopotamia," Journal of Near Eastern Studies , II (1943), 172.
 5. ANET , p. 22 f.
 6. Manetho identifies these people as "Hyksos" which he interprets to mean "shepherd kings." Modern scholars believe the name means "rulers of foreign countries."
 7. A people called Horites, Hivites and Jebusites in the Bible and who were the dominant element in the Mitanni kingdom, located in the Middle Euphrates region. For a fine summary see E. A. Speiser, "Hurrians," The Interpreter's Dictionary of the Bible .
 8. Kenyon, op. cit ., pp. 182 ff.
 9. Contra Apion I: 14,16.
 10. Bkz. ANET , pp. 483 f. DOTT , pp. 38 f.
 11. Jack Finegan, Light from the Ancient Past , 2nd ed. (New Jersey: Princeton University Press, 1959), p. 62.
 12. Enuma elish , cf. ANET , pp. 60 ff. DO TT , pp. 3 ff.
 13. S. Moscati, The Face of the Ancient Orient (Chicago: Quadrangle Books, 1960), p. 158.
 14. Both Hurrians and Mitanni were mountain peoples from Armenia. Bkz. John Bright, op. cit ., pp. 55 f.
 15. Wm. F. Albright, The Archaeology of Palestine , p. 110.
 16. Among the Egyptian mercenaries were a group of Sea People known as "Sherdans." Cf. Y. Yadin, The Art of Warfare in Biblical Lands (London: Weidenfeld and Nicolson, 1963), pp. 248 ff.
 17. Michael C. Astour, "New Evidence on the Last Days of Ugarit," American journal of Archaeology , LXIX (1965), 253-258.
 18. The term "Phoenicia" is the plural form of the Greek word "Phoenix" and seems to mean a dark red or purple color. Bkz. Michael C. Astour, "The Origins of the terms 'Canaan,' 'Phoenician,' and 'Purple,'" Journal of Near Eastern Studies , XXTV (1965), 346-350.
 19. However, cf. G. E. Wright, "Fresh Evidence for the Philistine Story," The Biblical Archaeologist (henceforth BA ),XXIX (1966),70-86.
 20. The territory possessed by the Philistines is called "Pelesheth" in the Bible (cf. Exod. 15:14 Isa. 14:31 Joel 3:4), "Palaistine" by the Greeks, and subsequently "Palaestina" by the Rornans, which became "Palestine" in English.

Old Testament Life and Literature is copyright © 1968, 1997 by Gerald A. Larue. Her hakkı saklıdır.
The electronic version is copyright © 1997 by Internet Infidels with the written permission of Gerald A. Larue.


The Middle Bronze I People Were Clearly the Israelites

This article was published in the Spring 1995 issue of Jewish Action, put out by the Union of Orthodox Rabbis. Because Jewish Action is a family magazine, the article is a popular, rather than scholarly one. This does not mean that the arguments in it are faulty I stand behind them fully. Feedback is welcome. – Lisa

The Exodus and Ancient Egyptian Records

“And Moses said unto the people: Do not fear! Stand and see the deliverance of Hashem which he shall do for you this day. For as you have seen Egypt this day, never will you see it again.” (Exodus 14:13)

The Exodus from Egypt was not only the seminal event in the history of the Jewish People, but was an unprecedented and unequaled catastrophe for Egypt. In the course of Pharaoh’s stubborn refusal to let us leave and the resultant plagues sent by Hashem, Egypt was devastated. Hail, disease and infestations obliterated Egypt’s produce and livestock, while the plague of the first born stripped the land of its elite, leaving inexperienced second sons to cope with the economic disaster. The drowning of the Egyptian armed forces in the Red Sea left Egypt open and vulnerable to foreign invasions.

From the days of Flavius Josephus (c.70 CE) until the present, historians have tried to find some trace of this event in the ancient records of Egypt. They have had little luck.

According to biblical chronology, the Exodus took place in the 890th year before the destruction of the Temple by the Babylonians in 421 BCE (g.a.d. 587 BCE) [1]. This was 1310 BCE (g.a.d. 1476 BCE). In this year, the greatest warlord Egypt ever knew, Thutmose III, deposed his aunt Hatshepsut and embarked on a series of conquests, extending the Egyptian sphere of influence and tribute over Israel and Syria and crossing the Euphrates into Mesopotamia itself. While it is interesting that this date actually saw the death of an Egyptian ruler – and there have been those who tried to identify Queen Hatshepsut as the Pharaoh of the Exodus – the power and prosperity of Egypt at this time is hard to square with the biblical account of the Exodus.

Some historians have been attracted by the name of the store-city Raamses built by the Israelites before the Exodus. They have drawn connections to the best known Pharaoh of that name, Ramses II, or Ramses the Great, and set the Exodus around his time, roughly 1134 BCE (g.a.d. 1300 BCE [2]). In order to do this, they had to reduce the time between the Exodus and the destruction of the Temple by 180 years, which they did by reinterpreting the 480 years between the Exodus and the building of the Temple (I Kings 6:1) as twelve generations of forty years. By “correcting” the Bible and setting a generation equal to twenty five years, these imaginary twelve generations become 300 years.

Aside from the fact that such “adjustments” of the biblical text imply that the Bible cannot be trusted, in which case there is no reason to accept that there ever was an Exodus, Ramses II was a conqueror second only to Thutmose III. And as in the case of Thutmose III, the Egyptian records make it clear that nothing even remotely resembling the Exodus happened anywhere near his time of history.

We appear to be at a standstill. The only options are to relegate the Exodus to the status of myth, or to conclude that there is something seriously wrong with the generally accepted dates for Egyptian history.

In 1952, Immanuel Velikovsky published Ages in Chaos, the first of a series of books in which he proposed a radical redating of Egyptian history in order to bring the histories of Egypt and Israel into synchronization. Velikovsky’s work sparked a wave of new research into ancient history. And while the bulk of Velikovsky’s conclusions have not been borne out by this research, his main the-sis has. This is that the apparent conflict between ancient records and the Bible is due to a misdating of those ancient records, and that when these records are dated correctly, all such “conflicts” disappear.

Both Thutmose III and Ramses II date to a period called the Late Bronze Age, which ended with the onset of the Iron Age. Since the Iron Age has been thought to be the time when Israel first arrived in Canaan, the Late Bronze Age has been called “The Canaanite Period,” and historians have limited their search for the Exodus to this time. When we break free of this artificial restraint, the picture changes drastically.

According to the midrash [3], the Pharaoh of the Exodus was named Adikam. He had a short reign of four years before drowning in the Red Sea. The Pharaoh who preceded him, whose death prompted Moses’s return to Egypt (Exodus 2:23, 4:19), was named Malul. Malul, we are told, reigned from the age of six to the age of one hundred. Such a long reign – ninety four years! – sounds fantastic, and many people would hesitate to take this midrash literally. As it happens, though, Egyptian records mention a Pharaoh who reigned for ninety four years. And not only ninety four years, but from the age of six to the age of one hundred! This Pharaoh was known in inscriptions as Pepi (or Phiops) II [4]. The information regarding his reign is known both from the Egyptian historian-priest Manetho, writing in the 3rd century BCE, and from an ancient Egyptian papyrus called the Turin Royal Canon, which was only discovered in the last century.

Egyptologists, unaware of the midrash, have wrestled with the historicity of Pepi II’s long reign. One historian wrote: [5]

Pepi II…appears to have had the longest reign in Egyptian history and perhaps in all history. The Turin Royal Canon credits him with upwards of ninety years. One version of the Epitome of Manetho indicates that he “began to rule at the age of six and continued to a hundred.” Although modern scholars have questioned this, it remains to be disproved.

While the existence of a two kings who reigned a) ninety four years, b) in Egypt, and c) from the age of six, is hard enough to swallow as a coincidence, that is not all. Like Malul, Pepi II was the second to last king of his dynasty. Like Malul, his successor had a short reign of three or four years, after which Egypt fell apart. Pepi II’s dynasty was called the 6th Dynasty, and was the last dynasty of the Old Kingdom in Egypt. Following his successor’s death, Egypt collapsed, both economically and under foreign invasion. Egypt, which had been so powerful and wealthy only decades before, suddenly could not defend itself against tribes of invading bedouin. No one knows what happened. Some historians have suggested that the long reign of Pepi II resulted in stagnation, and that when he died, it was like pulling the support out from under a rickety building. But there is no evidence to support such a theory.

A papyrus dating from the end of the Old Kingdom was found in the early 19th century in Egypt [6]. It seems to be an eyewitness account of the events preceding the dissolution of the Old Kingdom. Its author, an Egyptian named Ipuwer, writes:

Plague is throughout the land. Blood is everywhere.

That is our water! That is our happiness! What shall we do in respect thereof? All is ruin!

No fruit or herbs are found…

Forsooth, gates, columns and walls are consumed by fire.

Forsooth, grain has perished on every side.

The land is not light [dark].

Velikovsky recognized this as an eyewitness account of the ten plagues. Since modern men are not supposed to believe in such things, it has been interpreted figuratively by most historians. The destruction of crops and livestock means an economic depression. The river being blood indicates a breakdown of law an order and a proliferation of violent crime. The lack of light stands for the lack of enlightened leadership. Of course, that’s not what it says, but it is more palatable than the alternative, which is that the phenomena described by Ipuwer were literally true.

When the Bible tells us that Egypt would never be the same after the Exodus, it was no exaggeration. With invasions from all directions, virtually all subsequent kings of Egypt were of Ethiopian, Libyan or Asiatic descent. When Chazal tell us that King Solomon was able to marry Pharaoh’s daughter despite the ban on marrying Egyptian converts until they have been Jewish for three generations because she was not of the original Egyptian nation, there is no reason to be surprised.

In the Wake of the Exodus

It was not only Egypt which felt the birth pangs of the Jewish People. The end of the Old Kingdom in Egypt preceded only slightly the end of the Early Bronze age in the Land of Israel. The end of this period, dated by archeologists to c.2200 BCE (in order to conform to the Egyptian chronology), has long puzzled archeologists. The people living in the Land of Israel during Early Bronze were the first urban dwellers there. They were, by all available evidence, primitive, illiterate and brutal. They built large but crude fortress cities and were constantly at war. At the end of the Early Bronze Age, they were obliterated.

Who destroyed Early Bronze Age Canaan? Some early archeologists, before the vast amount of information we have today had been more than hinted at, suggested that they were Amorites. The time, they thought, was more or less right for Abraham. So why not postulate a great disaster in Mesopotamia, which resulted in people migrated from there to Canaan? Abraham would have been thus one in a great crowd of immigrants (scholars of the late nineteenth and early twentieth centuries often felt compelled to debunk the idea of divine commands).

Today, the picture is different. The invaders of the Early Bronze/Middle Bronze Interchange seem to have appeared out of nowhere in the Sinai and the Negev. Initially, they moved up into the transjordan, and then crossed over north of the Dead Sea, conquering Canaan and wiping out the inhabitants. Of course, since we are dealing with cultural remnants and not written records, we don’t know that the previous inhabitants were all killed. Some of them may have remained, but if so, they adopted enough of the newcomers’ culture to “disappear” from the archeological record.

Two archeologists have already gone on record identifying the invaders as the Israelites. In an article published in Biblical Archeology Review [7], Israeli archeologist Rudolph Cohen demonstrated that the two invasions match in every detail. Faced with the problem that the two are separated in time by some eight centuries, Cohen backed down a bit:

I do not necessarily mean to equate the MBI people with the Israelites, although an ethnic identification should not be automatically ruled out. But I am suggesting that at the very least the traditions incorporated into the Exodus account may have a very ancient inspiration reaching back to the MBI period.

The Italian archeologist Immanuel Anati has come to similar conclusions [8]. He added other pieces of evidence, such as the fact that Ai, Arad and other cities destroyed by Israel in the invasion of Canaan were destroyed at the end of the Early Bronze Age, but remained uninhabited until the Iron Age. Since the Iron Age is when Israel supposedly invaded Canaan, we have been in the embarrassing position of having the Bible describe the destructions of these cities at the very time that they were being resettled for the first time in almost a millennium. When the conquest is redated to the end of the Early Bronze, history (the Bible) and physical evidence (archeology) are in harmony. Anati goes further than Cohen in that he claims the invaders really were the Israelites. How does he get around the eight hundred year gap? By inventing a “missing book of the Bible” between Joshua and Judges that originally covered this period.

Both Cohen and Anati are in the unenviable position of having discovered truths which conflict with the accepted wisdom. Their “tricks” for avoid the problem are lame, but the only alternative would be to suggest a radical redating of the archeology of the Land of Israel. And there is good reason to do this. It is not only the period of the Exodus and Conquest which suddenly match the evidence of ancient records and archeology when the dates of the archeological periods are brought down:

The Middle Bronze Age invaders, after some centuries of rural settlement, expanded almost overnight into an empire, stretching from the Nile to the Euphrates. This empire has been termed the “Hyksos Empire,” after a group of nomads that invaded Egypt, despite the fact that there is no historical evidence for such an identification. History knows of one such empire. Archeology knows of one such empire. The same adjustment which restores the Exodus and Conquest to history does the same to the United Kingdom of David and Solomon.

The Empire fell, bringing the Middle Bronze Age to an end. Archeologists and Egyptologists are currently involved in a great debate over whether it was civil war or Egyptian invasions which destroyed the “Hyksos” empire. The biblical accounts of the revolt of the ten northern tribes and the invasion of Shishak king of Egypt make the debate irrelevant.

The period following the end of the Empire was one of much unrest, but saw tremendous literary achievements. Since this period, the Late Bronze Age, was the last period before the Iron Age, and since the Iron Age was believed to have been the Israelite Period, the Late Bronze Age was called the Canaanite Period. Strangely, these Canaanites spoke and wrote in beautiful Biblical Hebrew. Semitic Canaanites? Did the Bible get it wrong again? But then, coming after the time of David and Solomon, they weren’t really Canaanites. The speakers and writers of Biblical Hebrew were, as might have been guessed – Biblical Hebrews.

Finally we get to the Iron Age. This is when Israel supposedly arrived in Canaan. But it has been obvious to archeologists for over a century that the archeology of the Iron Age bears little resemblance to the biblical account of the conquest of Canaan. There were invasions, but they were from the north, from Syria and Mesopotamia, and they came in several waves, unlike the lightning conquest under Joshua. The people who settled the land after the invasions also came from the north, though there is much evidence to suggest that they weren’t the invaders, and merely settled an empty land after it had been destroyed by others. The south remained in the hands of the Bronze Age inhabitants, albeit on a lower material level.

The conclusions drawn from this evidence have been devastating. The people in the south, who constituted the kingdom of Judah, from whence came the Jews, has been determined to be of Canaanite descent! If not biologically, then culturally. And the people in the north, the other ten tribes of Israel, have been determined to have been no relation to the tribes of the south. The idea of twelve tribes descended from the sons of Jacob has been removed from the history books and recatalogued under “Mythology, Jewish.”

What is most strange is that multiple waves of invasion followed by northern tribes settling in the north of Israel is not an event which has gone unmentioned in the Bible. The invaders were the Assyrians. The settlers were the northern tribes who eventually became the Samaritans. And if the people in the south were descended from the Late Bronze Age inhabitants of the land, why, that merely means that the kingdom of Judah was a continuation of the kingdom of Judah. The only historical claims which are contradicted by the archeological record are those of the Samaritans, who claim to have been the descendants of the ten tribes of Israel.

A simple redating of the archeological periods in the Land of Israel brings the entire scope of biblical history into synchronization with the ancient historical record. Only time will tell whether more archeologists will follow Cohen and Anati in their slowly dawning recognition of the historicity of the Bible.


Who Were the Sea People?

During the late Bronze Age and early Iron Age, civilisations across the Near East, Aegean, Anatolia, North Africa, the Caucasus, the Balkans, and the Eastern Mediterranean collapsed and vanished off the map.

Historians believe the period was violent and culturally disruptive, marking the end of the Hittite Empire, the Mycenaean kingdoms, the Kassites, the Ugarit, the Amorite states, and the disintegration of the palace economy of the Aegean. Some states survived the collapse (albeit saw a period of decline), that includes the New Kingdom of Egypt, Assyria, Phoenicia, and Elam.

Historians describe the period as the “the worst disaster in ancient history”, with various theories behind the collapse suggesting environmental factors, drought, a general systems collapse, technological changes in warfare, disruption in trade, a volcanic eruption, and the elusive Sea People.

Virtually nothing is known about the Sea People, with the only evidence of their existence coming from sparse contemporary sources, although the evidence is interpretive at best, and often debated in scholarly circles.

It has been proposed that the Sea People was a seafaring confederation who may have originated from western Asia Minor, the Aegean, the Mediterranean islands, or Southern Europe.

The term “peuples de la mer” (literally meaning “peoples of the sea”) was first concocted by French Egyptologist Emmanuel de Rougé whilst studying reliefs at Medinet Habu, becoming further popularised with an associated migration theory in the late 19th century.

The historical narrative for identifying the Sea People stems primarily from seven Ancient Egyptian sources (with some information from Hittite sources), which names nine ancient cultures possibly responsible: the Denyen, the Ekwesh, the Lukka, the Peleset, the Shekelesh, the Sherden, the Teresh, the Tjeker, and the Weshesh (further proposals from narratives in other civilisations includes the Etruscans, Trojans, Philistines, Mycenaens, and even Minoans).

One such source (the Tanis Stele II) notes an event during the reign of Ramesses II, where the Nile Delta was attacked by raiders of the Sherden. An inscription on the Stele notes: “the unruly Sherden whom no one had ever known how to combat, they came boldly sailing in their warships from the midst of the sea, none being able to withstand them.”

A narrative from the reign of Ramesses III (2nd Pharoah of the 20th Dynasty), also records waves of invasions by seafaring peoples, with the most detailed account being found at his Medinet Habu mortuary temple in Thebes, where Ramesses III is depicted forcing back the invaders during the “Battle of the Delta” around 1175 BC.

An inscription on the Medinet Habu mortuary temple states:

“Now the northern countries, which were in their isles, were quivering in their bodies. They penetrated the channels of the Nile’s mouths. Their nostrils have ceased (to function, so that) their desire is [to] breathe the breath. His majesty is gone forth like a whirlwind against them, fighting on the battlefield like a runner. The dread of him and the terror of him have entered in their bodies (they are) capsized and overwhelmed in their places. Their hearts are taken away their soul is flown away. Their weapons are scattered in the sea.”

A study on references to the Sea People have highlighted hundreds of possible mentions in historical text (see “The ‘Sea Peoples’ in Primary Sources” by Matthew J. Adams), with the elusive Sea People remaining just a footnote in history, as the bogeyman of the Bronze Age.


Videoyu izle: Курды!!! Происхождение Курдов!!! Кто такие Шумеры? от Загроса до Мидий!!! (Haziran 2022).